Andelsägarnämnden

Ansökan

Den som vill ha ett utlåtande (Andelsägare eller fastighetsbolaget) i ett ärende vänder sig skriftligen till Andelsägarnämnden och betalar en avgift.
Avgiften är för närvarande:
1 500 kr för Andelsägare
6 125 kr för Grundandelsägare
Avgiften sätts in på Bankgiro 427-3280, ange namn och person- eller organisationsnummer. Ett ärende påbörjas först efter att avgiften är betalad.
Till ansökan kan man bifoga eventuella handlingar, till exempel, ekonomiska redovisningar, besiktningsprotokoll eller intyg från sakkunniga. Nämnden kopierar handlingarna och skickar dem vidare till motparten som får möjlighet att skriftligen kommentera och ge sin syn i ärendet. Nämnden gör sedan en juridisk bedömning och utfärdar ett yttrande.
Ett ärende i Andelsägarnämnden är normalt ett skriftligt förfarande.
Yttrandet från Andelsägarnämnden är inte bindande men delägare i en Andelsfastighet har förbundit sig att inhämta yttrande från nämnden innan talan väcks i allmän domstol.
Nämnden ska utan dröjsmål registrera och förbereda ett ärende för prövning och yttrande ska normalt komma inom 2 månader från det att begäran om yttrande inkom till nämnden.